فهرست بستن

کانسرمدولاری تیرویید و ادنوم پاراتیرویید

امروز بیماری در بیمارستان جهت عمل جراحی بستری نمودم که در پیگیری تیرویید مبتلا به گره تیرویید لوب راست در معاینه بالینی و سونوگرافی مشخص شد ه و در fna کانسر مدولاری گزارش و سطح کلسیتونین در خون بالا و در ازمایش روتین کلسیم نرمال ولی سطح pth بالا و در ضمن عمل جراحی پس از اکسپلور هر چهار پاراتیرویید شاهد ادنوم پاراتیرویید تحتانی و راست شدم که همراه با لوبکتومی راست جهت frozen section ارسال و هردو بیماری تشخیص و جراحی مناسب انجام شد