فهرست بستن

شروع درمان کلسیم در جراحی پاراتیرویید

به طور کلی و معمولا در هر فردی چهار پاراتیرویوجود دارد دو پاراتیرویید در طرف راست و دو پاراتیرویید در طرف چپ و پاراتیرویید تحتانی و فوقانی چپ و پاراتیرویید تحتانی و فوقانی راست که تنظیم کلسیم بدن را به عهده دارد و اگر یکی از پاراتیرویید ها فعالتر و پرکار تر شود در اصطلاح پزشکی به این بیماری ادنوم پاراتیرویید گفته می شود و این ادنوم در نزدیکی عصب راجعه میباشد که تنظیم کننده صدای هر فرد است و اگر در ضمن عمل جراحی اسیب ببیند منجر به اختلال صوتی میگردد و پس از جراحی موفق باید شاهد افت کلسیم خون باشیم و ممکن است دو الی سه روز بعد افت کلسیم اتفاق افتدو در جراحی ادنوم پاراتیرویید حتما frozen section باید انحام گرددو اینجانب پس از ۲۴ ساعت و افت کلسم درمان تزریقی و خوراکی کلسیم را شروع مینمایم