فهرست بستن

رابطه شیوع گرفتگی صدا و تیروئیدیت هاشیماتوز

بیمارانی که چندین سال تحت درمان لووتیروکسین و مبتلا به تیروئیدیت هاشیماتوز و یا کانسر تیرویید در ضمینه بیماری هاشیماتوز هستند در ضمن جراحی احتمال افت کلسیم و گرفتگی صدا شایعتر است