فهرست بستن

جراح تیروئید خوب کیست؟

۲-بیمارانی که به علت بیماری تیروئید به مطب شخصی اینجانب مراجعه می نمایند حدودا یک ربع ساعت تمام مدارک بررسی و شرح حال دقیق از گذشته و حال بیمار گرفته و در صورتیکه شخصا با توجه به تجربه چندین ساله معتقد به جراحی داشته باشم برای بیمار برنامه ریزی جراحی انجام میدهم و سعی می کنم ازمایش جدید تیروئید و سونوگرافی جدید تیروئید و گردن تقاظا و سعی منمایم این ازمایشها و سونوگرافی در مراکزی انجام شود که موردتائید و در این رابطه صاحب نظر باشند چون بعضی همکاران سونوگرافیست به طور اختصاصی روی تیروئید فعالیت مینمایند و موارد زیادی مراجعه کننده دارم که به علت پیگیری غلط قبل از جراحی درمان ناقص انجام شده و نیاز به جراحی مجدد دارندو پس از تشخیص نیاز به جراحی تیروئید در مورد همه عوارض احتمالی جراحی تیروئید در پشت برگ پذیرش نوشته و همزمان توضیح داده و پس از بستری در بیمارستان بایگانی مینمایم و بیماران و همراهیان دو نوع واکنش نشان داده بعضی ها نسبت به بیماری و عواض احتمالی اگاه و بعضی هم انکار نموده و از این شفافیت ها دلخور و ناراحت میشوند مخصوصا افرادی که که با پیام و فرستادن منشی به داخل مطب عنوان می کنند که بیمار متوجه بیماریش نگشته و هیچ صحبتی از کانسر تیروئید به میان نیایدکه شخصا با این روش مخالفم و حق بیمار ایست که نسبت به بیماری خود اگاه باشد