فهرست بستن

بهترین درمان گره تیرویید

امروز بیماری در بیمارستان بستری شد که حدود ۲۰ سال قبل توسط همکار جراح عمومی به علت گواتر مولتی ندولر تحت عمل جراحی ساب توتال تیروییدکتومی یک لوب تیرویید قرار گرفته بود و در حال حاضر به علت عود مجددگواتر مولتی ندولر هر دو لوب و ایسم تیرویید در بیمارستان بستری شد و تحت عمل جراحی سخت و طاقت فرسا به وزن حدود ۳۰۰ گرم قرار گرفت