فهرست بستن

بهترین جراح تیروئید

روز گذشته بیماری ۷۲ ساله را در بیمارسنان بستری و تحت عمل جراحی تیروئید قرار داذم که در طول زندگی قبلا دو مرتبه جراحی شده بود و در حال حاضراین روش منسوخ شده و بیماری که مبتلا به گواتر مولتی ندولر میباشد بهترین روش جراحی تیروئیدکتومی تقریبا کامل میباشد و برای همیشه باید قرص تیروئید مصرف نماید چون جراحی بار دوم وسوم با عوارض جراحی تیروئید بیشتری همراه است و گاهی غیر قابل بر گشت است و همکار جراح کمتری حاضر به قبول ریسک جراحی میباشد